Per Paz Viguer (Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de València)

Des dels anys 80, l’optimització del desenvolupament està esdevenint un problema central de la psicologia moderna. Ara bé, què és un desenvolupament òptim? Cal identificar les característiques positives del què és un desenvolupament sà i un desenvolupament òptim. Però la resposta no és unívoca, ja que el desenvolupament òptim no és un concepte científic: va lligat a un conjunt de valors i allò que anomenem sà o normal depèn de l’època històrica, de la cultura, la subcultura, la nostra posició, la ideologia….

Si volem millorar el desenvolupament humà cal definir els sistemes de valors amb els què ens comprometem i treballar amb mètodes científics i tècnics harmònics amb ells. En tot cas, des de la perspectiva del desenvolupament òptim hi ha diverses mirades possibles. L’una és la de la potenciació màxima de totes les capacitats de l’individu. Una altra considera l’efectivitat com finalitat del desenvolupament. També trobem com estats de funcionament òptim l’autorealització, la salut mental positiva, la maduresa personal i la competència. Totes aquestes mirades comparteixen però un mateix principi: el desenvolupament de les persones és millorable i optimitzable i això és possible en totes les etapes de la vida. Des d’aquesta perspectiva la psicologia evolutiva, i en concret l’optimització evolutiva (ja no limitada a la psicopatologia), apareix com una disciplina amb un gran potencial per aportar elements a la intervenció socioeducativa.

Precisament, l’optimització evolutiva en l’adolescència és un dels camps més estudiats i que compta amb més literatura. Les actituds saludables en els adolescents, com potencialitats, competències, desenvolupament del jo, altruisme, intimitat… han estat estudiades com a elements que incrementen les oportunitats dels i les joves a través de l’optimització del desenvolupament. És per tant, molt important tenir present aquest camp del coneixement a l’hora de plantejar intervencions. Podeu trobar una introducció força comprensiva a Viguer. P. 2004, Optimización Evolutiva. Fundamentos del desarrollo óptimo. Madrid: Pirámide.

Paz Viguer és professora al departament de psicologia evolutiva i de l’educació de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València i experta en optimització evolutiva.